Klappgriff K23/K24

K23 = mit Blattfeder;
K24 = ohne Blattfeder

Klappgriff K23 K24 Klappgriff K23 K24 Zeichnung